“บลจ.เกียรตินาคินภัทร” เผยกองทุนหุ้นคุณภาพเวียดนาม KKP VGF-UI นักลงทุนตอบรับท่วมท้น รับกระแส ศก.เวียดนามโต

0 Comments

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) เผยกองทุนเปิด เคเคพี เวียดนาม หุ้นเติบโต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KKP VGF-UI) ที่เสนอขายครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 – 28 มี.ค. ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน มียอดจองซื้อเต็มจำนวนเงินทุนโครงการที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน รวมกับส่วนที่เสนอขายเพิ่มภายใต้กรอบของ green shoe รวมทั้งสิ้น 3,293 ล้านบาท ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นเวียดนาม เปิดโอกาสการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ตามกระแสเศรษฐกิจเวียดนามที่มีแนวโน้มเติบโตดีกว่าอัตราการเติบโตเศรษฐกิจของโลกและกลุ่มประเทศเกิดใหม่

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด เปิดเผยว่า หุ้นเวียดนามกำลังได้รับความสนใจมากจากนักลงทุน เนื่องจากเศรษฐกิจเวียดนามในปี 2565 มีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นกว่าปีก่อนที่เติบโตร้อยละ 2.6 โดย IMF ประเมินว่า จีดีพีของเวียดนามในปีนี้จะเติบโตถึงร้อยละ 6.6 ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของโลกและกลุ่มประเทศเกิดใหม่ สิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากภาคการผลิตและส่งออกของเวียดนามกลับมาเติบโตได้หลังการเปิดเมือง การบริโภคภายในประเทศเร่งตัวขึ้นจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างเช่นการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงแนวโน้มการลงทุนระยะยาวจากต่างชาติ (FDI) ยังคงเติบโตต่อเนื่อง ตลาดหุ้นเวียดนามซึ่งมีหุ้นในกลุ่มธนาคารและธุรกิจเกี่ยวกับการบริโภคภายในประเทศเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 73 ของมูลค่าตลาดทั้งหมด มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นตามแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปีนี้ โดยนักวิเคราะห์ในตลาดประเมินว่ากำไรสุทธิของตลาดหุ้นเวียดนามจะเติบโตถึงร้อยละ 20.6 ในขณะที่มูลค่า P/E ของตลาดหุ้นเวียดนามอยู่ที่ระดับ 11.9 เท่า ยังคงถูกกว่าตลาดหุ้นโลกที่ระดับ 15.9 เท่า และใกล้เคียงกับตลาดหุ้นกลุ่มประเทศเกิดใหม่ที่ระดับ 11.4 เท่า ดังนั้นกองทุนเปิด KKP VGF-UI ซึ่งมีนโยบายลงทุนในกองทุนหลักที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทเวียดนามที่มีศักยภาพเติบโต และเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว จึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน

โดยกองทุนเปิด KKP VGF-UI มีจุดเด่นคือเป็น Feeder Fund มีนโยบายลงทุนในกองทุนหลัก คือ Vietnam Long-term Growth Fund (VLGF) บริหารโดย SSI Asset Management ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนในประเทศเวียดนาม กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนเชิงรุกด้วยกลยุทธ์การวิเคราะห์ทั้งแบบปัจจัยมหภาคและวิเคราะห์หุ้นรายตัว โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว จากการลงทุนในหุ้นของบริษัทเวียดนามที่มีจุดแข็งด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง มีศักยภาพที่จะเติบโตและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนาม เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจค้าปลีก ธนาคาร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการขนส่ง

ทั้งนี้กองทุนเปิด KKP VGF-UI มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปกติ บริษัทจัดการมีความตั้งใจที่จะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305- 9559

อ้างอิง
https://siamrath.co.th/economy